free css templates
Apostolok
Péter apostol

Eredeti neve Simon, ami héberül azt jelenti: figyelés, hallgatás.  Jézus nevezte el Péternek, jellemében ragadva meg későbbi hivatását, ugyanis a görög petrosz szó sziklát jelent. (Arámul: Kéfás = szikla, szikladarab.) A Tibériás tó melletti Betszaidából származott, de Kafarnaumban élt feleségével és annak családjával. Gyermekeiről nem tudunk.  Testvérével, Andrással halászok voltak. 

Meghívását két történet beszéli el. Máté, Márk és Lukács evangélisták szerint a Galileai-tenger mellől hívta el Jézus; János szerint azonban Péter - testvérével együtt - először Keresztelő János tanítványa volt. A Holt-tenger partján találkoztak Jézussal, ettől kezdve követték Őt. 

Láng lelkű, erős akaratú, de szélsőséges temperamentumú férfi. Őszinte, szókimondó; ami a szívén, az a száján. Néha saját meggondolatlanságának áldozata. Ugyanakkor odaadó és szolgálatkész. Tűzbe menne Jézusért - de ezt egyenlőre csak egy 'szolga füle bánja'.

Átalakulása látványos! Miután megjárta a mélységeket, képes hatalmas magasságokba emelkedni. Erejét, idejét a közösség szolgálatába állítja. Semmi fáradtság nem sok előtte azért, hogy Jézust hirdesse a zsidók között. Félelmeit legyőzve vállalja a börtönt és a megaláztatást, végül pedig a halált.

 Missziós tevékenysége:

Jézus halála után "első" az apostolok között. Kezdetben - a többi tanítvánnyal együtt - Jeruzsálemben tevékenykedik, és vezeti a fiatal egyházat. Nem sokkal később János apostollal Szamariába megy, hogy meglátogassa az ottani keresztényeket, akik Fülöp apostol hatására tértek meg.  

Következő állomása Lidda, majd a Földközi tenger partján fekvő Joppe városa.  Joppéból hívja el egy római százados Cesareába, ahol először beszél pogányok előtt Jézus Krisztusról.

Kr. u. 44-ben, I. Heródes Agrippa király egyházüldözése alatt börtönbe kerül. Csodálatos szabadulása után elhagyja Palesztinát, és a Birodalom keleti felébe megy, valószínűleg Antiochiába.  

Jeruzsálembe való visszatérése után - Kr. u. 50-ben - ő vezeti az első apostoli zsinatot*. A zsinat után ismét útra kel, ekkor feltehetően Rómába tart, és az ottani zsidók között hirdeti Jézus tanait. Innét írja leveleit a Kisázsiában élő gyülekezeteknek, és itt hal mártírhalált Néró császár uralkodása alatt - Kr. u. 67 körül.  /TÉRKÉP/

Péter tiszteletére viseli minden pápa a Halász Gyűrűjét, melyen Péter apostol látható, amint bárkájából hálót vet.

------------------------------------------

* Zsinat = gör.: gyűlés, találkozó.

Vissza az apostolokhoz

András apostol
Neve görög eredetű, azt jelenti: férfias.
Péter apostol testvére. (Meghívását ld.: Péternél.) Ha János evangéliumára hagyatkozunk, akkor - Jánossal együtt - ő volt Jézus első követője.
Józan gondolkodású, bátor, tettre kész tanítvány, ahogy ezt a kenyérszaporítás csodájánál is látjuk: - Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa kenyere és két hala. - mondja Jézusnak.
Nyitott szívű a másként gondolkodók felé; a Júdeában uralkodó idegengyűlölet ellenére meghallgatja a görög zarándokok kérését, akik látni szeretnék a názáreti Rabbit.
  
Missziós tevékenysége:
   
Jézus feltámadása után valószínűleg a Fekete-tenger déli, dél-keleti területein (Örményország, Kurdisztán) végzi missziós munkáját. Türelme és megértő szemléletmódja hozzásegíti ahhoz, hogy idegen kultúrákban is képviselni tudja Jézus ügyét.
Örményország után a legendás szkíta nép között telepszik le egy időre. A szkíták híresek műveltségükről és jól szervezett társadalmukról. András sikeresen hinti el a kereszténység magvait.
Szkítiai után Thrákiába látogat, majd Görögországba indul, az achaiai Pátra városába. A város elöljárójával folytatott-, és elmérgesedett vita következtében börtönbe vetik, majd keresztre feszítik, Kr. u. 60 és 70 között.  /TÉRKÉP/
 
 Vissza az apostolokhoz
Id. Jakab apostol
Neve a héber Jákob szó görög változata. Jelentése: sarokba kapaszkodó (ti.: Ézsau sarkába) , fondorlatos.
A szinoptikus evangéliumok (Máté, Márk, Lukács) szerint a Galileai tó partján szólítja meg Jézus, testvérével, Jánossal együtt. János evangéliumában viszont azt olvassuk, hogy a Holt-tenger partján találkoztak először a Mesterrel.
Mindketten Jézus hűséges követőivé válnak, sőt!, belső baráti köréhez tartoznak. Kivételezett helyzetük kellő önbizalmat ad nekik ahhoz, hogy arra kérjék Jézust; hadd üljenek jobbjára és baljára a mennyei dicsőségben.
Nem éppen szelíd természetre utal, hogy alig néhány héttel megismerkedésük után Jézus a Boanergész nevet adja nekik. Ez azt jelenti: a "mennydörgés fiai".
     
Missziós tevékenysége:   /Térkép a Szent Jakab útról/
 
Valószínűleg pünkösd után is Jeruzsálemben marad, és Péterrel együtt vezeti a fiatal egyházat.  Ő az első apostol, aki mártírhalált halt Jézusért: I. Heródes Agrippa király Kr. u. 44 körül Jeruzsálemben lefejeztette. 
   
Nevéhez fűződik a következő legenda...
Mivel a király rendelete miatt nem tudták eltemetni, tanítványai ellopták a holttestét, és egy márvány szarkofágba helyezték, melyet egy hajón rejtettek el. A hajót azonban elfelejtették kikötni, ezért a hullámok elsodorták, és egészen Spanyolország partjáig vitték.
Itt megtalálták a holttestet, és jószándékú emberek eltemették.  Sírja feledésbe merült, csak a IX. században fedezték fel újra, egy csillag útmutatása alapján. Ezért a helynek a "Csillag mezeje" (Campus) nevet adták.  
Mivel Szent Jakab spanyolul: Sant Iago, a kettő ötvözetéből született meg Santiago de Compostela, város neve.
Ide vezet Európa leghíresebb zarándokútja, a Szent Jakab út (El Camino), mely Navarra, La Rioja, Kasztília és Galícia tartományain halad át, célpontja pedig Szent Jakab apostol sírja.
  
Vissza az apostolokhoz
János apostol
Id. Jakab testvére. A János név jelentése: az Úr kegyes.
A szinoptikus evangéliumok (= Máté, Márk, Lukács) szerint halászok voltak, és apjuk, Zebedeus mellől hívta el őket Jézus, amikor a Galileai-tenger partján járt. János azonban - saját evangéliumában - azt írja, hogy Keresztelő János tanítványaként látta meg először Jézust, amint az megkeresztelkedett. Kíváncsiságból szegődött Jézus nyomába Andrással együtt, és vele is maradt. János ekkortájt fiatal fiú lehetett.
Mindvégig a Rabbi megkülönböztetett figyelmében részesült. Evangéliumában így ír magáról: ,,a tanítvány, akit Jézus szeretett''.
    
Bátyjához hasonlóan temperamentumos ember. Bátor is, mert az apostolok közül egyedül ő van Jézus mellett a Golgotán.
Találóan fejezi ki a "Boanergész" név harcias természetét és elkötelezettségét.
Vagy-vagy: ilyen radikálisan érti János a tanítványok jogait és kötelességeit. 
Evangéliumából és leveleiből azonban kitűnik, hogy sokat változott az idők folyamán.
Abból a Jánosból, aki kész lett volna a hitetlenekre pusztulást kérni az égből, a szeretet hírnöke lett. Élete vége felé, amikor már nagyon öreg volt, ezt az üzenetet ismételgette: - Gyermekeim, szeressétek egymást!
Evangéliuma mellett több levelet (3) is írt az ázsiai egyházközségeknek, valamint egy gyönyörű apokaliptikus* művet, a Jelenések könyvét.
Művei - különösen a Jelenések könyve - intenzív természetfeletti látásmódot és mély teológiai gondolkodást tükröznek.
           
Missziós tevékenysége:
  
Pünkösd után Péter apostol mellett van Jeruzsálemben, és együtt élik át az első csodákat. Együtt mennek Szamariába is, a Fülöp által megtérített keresztényekhez.
Következő éveiről keveset tudunk, valószínűleg Jeruzsálemben maradt egészen a zsidó háború kitöréséig. (Kr. u. 67-70)
Amikor a rómaiak földig rombolták Jeruzsálemet - sok más kereszténnyel együtt - elhagyta Palesztinát, és az akkori világ egyik nagyvárosában, a kisázsiai Efezusban telepedett le.
Ő tanította a második apostol-nemzedék több jelentős képviselőjét: Papiászt, Hierapolisz püspökét; Polikárpot, Szmirna püspökét; és Ignácot, Antiókhia püspökét.
Nem tudjuk biztosan, hogy János járt-e Rómában, de ha igen, akkor azt nem önszántából tette. Ugyanis Domitianus császár keresztényüldözése alatt őt is elfogták, és bíróság elé állították.
Tény, hogy az idős apostolt az ítélet meghozatala után Patmosz szigetére száműzték. Itt részesült azokban a látomásokban. melyeket a Jelenések könyvében olvashatunk.
Domitianus császár halála után (Kr. u. 95) visszatért Efezusba, és már száz éves lehetett, amikor meghalt. Az apostolok közül egyedüliként természetes halállal.  /TÉRKÉP/
-----------------------------------------------
* Apokalüpszisz (gör.) = leleplez, kinyilvánít. Jövőre vonatkozó prófétai látomások, gazdag szimbólum-rendszerrel. Ebben az irodalmi műfajban majdnem minden jelképpé válik: a számok, a tárgyak, a személyek, a színek, stb...
Ha meg akarjuk érteni, vigyáznunk kell arra, hogy ne magyarázzunk bele mást, mint amit a szerző mondani akart.
  
Vissza az apostolokhoz
Fülöp apostol
Az első tanítványok közé tartozik. Neve a görög Philippos rövidített változata, jelentése: lókedvelő.
Péter és András apostolhoz hasonlóan a Tibériás tó partján fekvő Betszaida városából származik, de Jézus a Holt-tengertől Galileába vezető úton találkozik vele, és hívja meg tanítványának.
Igen kevés adat maradt fenn róla. János evangélista említi négy alkalommal, a többi evangéliumban csak az apostolok felsorolásában szerepel.
     
Missziós tevékenysége:
 
Működéséről nincsenek pontos adataink.
Alexandriai Szent Kelemen szerint természetes halállal halt meg. Más források azonban azt írják, hogy Kisázsiába ment, és Hierapoliszban telepedett le. Hittérítő tevékenységéért - a keresztényüldöző Domitianus császár idejében - mártírhalált halt 87 éves korában.  /TÉRKÉP/
  
Vissza az apostolokhoz
Natanael /Bertalan/
Neve azt jelenti: Isten adta.
A szinoptikus evangéliumok Bertalan néven említik az apostolok között. Egyedül János evangélista hívja Natanaelnek. Ő beszéli el a férfi meghívásának történetét is, valószínűleg szemtanúként élve át az eseményeket. 
 
Natanaelt Fülöp hívta Jézushoz. Aki - bár először szkeptikusan fogadja a Názáretiről szóló híradást -, Jézus prófétai szavaitól megdöbben. Nem csoda, hiszen a Mester mindenki előtt ezt mondja róla: - Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság! (Jn 1,45-50)
    
Missziós tevékenysége:
  
Csak apokrif* iratokból maradt ránk némi információ arról, hogy az apostol hol végezte missziós munkáját. Ezek állítása szerint először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Ez utóbbiban lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy megnyúzták, majd lefejezték.  /TÉRKÉP/
---------------------------------------------
* Apokrif = gör.: rejtett, titkos. Olyan zsidó és ókeresztény írások, melyek bizonytalan eredetük, vagy téves (ill. részben téves) tanításuk miatt soha nem kerülhettek a Biblia könyvei közé.
  
Vissza az apostolokhoz
Máté /Lévi/ apostol
Máté, vagy másik nevén Lévi, az a tanítvány, aki Jézus halála és feltámadása után írásban is rögzítette az Isten Fiának cselekedeteit és életét. Így maradt ránk a Máté evangélium.
Nevének jelentése: Isten ajándéka (héber: Matthai vagy Mattitjahu).
Máté vámszedőként élt Kafarnaumban, a Genezáreti-tó partján fekvő nagyvárosban. Éppen hivatali helyén ült, amikor Jézus odament hozzá, és így szólt: - Kövess engem!
Ez a két szó elég volt ahhoz, hogy örökre megváltoztassa egy másokat kihasználó ember életét. Felkelt, elhagyott mindent, és követte Jézust.
   
Evangéliumát a zsidóságból megtért keresztényeknek írta Palesztinában, arám nyelven.  Értékessége mellett írásának érdekessége, hogy - nem véletlenül! - igen pontos pénzbeli ismeretekről tesz tanúbizonyságot. Minden akkor használt pénznemmel tisztában van, és sohasem téveszti el, hogy mikor miféle pénzzel kell fizetni. 
       
Missziós tevékenysége:
 
Először Palesztinában, a zsidók körében hirdette az örömhírt. Ekkor és itt írhatta meg evangéliumát is, bátorításul és erősítésül azoknak, akik elfogadták az új hitet.
Útjairól pontos ismereteink nincsenek, de miután elhagyta hazáját, a pogány népek között tett bizonyságot Jézus Krisztusról.
Egyes egyházatyák szerint Etiópiában; mások szerint Perzsiában; ismét mások szerint pedig Szíriában, Makedóniában, esetleg Írországban hirdette az evangéliumot.  /TÉRKÉP/
A haláláról szóló hagyományok sem egyöntetűek. Legvalószínűbbnek látszik, hogy vértanú lett; de lehet, hogy békességben halt meg, valahol Núbiában.
  
Vissza az apostolokhoz
Tamás apostol
Nevének jelentése: kettős. (Eredetileg arám szó, az evangéliumokban már a görög név-változat szerepel.)
Érdekes jellemét János evangéliumából ismerhetjük meg, bár mindössze három alkalommal olvashatunk róla.
° Először akkor, amikor Jézus elindul Betánia felé, mert megtudja Lázár halálát.
Az apostolok tiltakoznak: - Mester! Most akartak ott megkövezni a zsidók, s te újra odamész?
Tamás azonban, látva Jézus hajthatatlanságát, ezt mondja: - Menjünk mi is! Haljunk meg vele együtt! (Jn 11,8 és 16)
Ez! Ez a szeretet!
° Másodszor: Jézus búcsúbeszéde alkalmából. Senki nem érti, hová is fog menni a Mester, de nem merik kérdezni. Egyedül Tamás szólal meg: - Uram, nem tudjuk hova mész, hát hogyan ismerhetnénk az utat! (Jn 14,5)
° Harmadszor pedig a híres "hitetlenségi jelenetnél", a feltámadt Jézus megjelenésekor, mely végül is Tamás életének legmeghatározóbb élménye lett. (Jn 20,24-29)
A történetekben az a meglepő, hogy Jézus sohasem rója meg Tamást, pedig másokkal elég keményen tudott beszélni. Ennek a tanítványnak azonban, úgy tűnik, sokkal inkább megértő szeretetre volt szüksége. Ezért tudott szíve mélyéből felszakadni a vallomás: - Én Uram! Én Istenem!
 
Missziós tevékenysége:
 
Későbbi egyházatyák* szerint Tamás apostol Palesztinában, Mezopotámiában, Szíriában és Etiópiában alapított keresztény közösségeket. Észak-Szíriában ma is a kereszténység megalapítójának tekintik.  /TÉRKÉP/
A III. században keletkezett apokrif 'Tamás apostol cselekedetei' c. írat szerint viszont Indiában térített, és ott is halt meg. Az indiai Melipur város kormányzójának felesége és fia keresztény hitre való térítéséért börtönbe zárták, kínzásokat szenvedett, majd végül lándzsával átszúrták.
-------------------------------------------
* Egyházatyák = ókeresztény írók, akiknek művei különleges jelentőséggel bírtak.
   
Vissza az apostolokhoz
Ifj. Jakab /Alfeus fia/ apostol
Jakab azt jelenti: sarokba kapaszkodó (ti.: Ézsau sarkába), fondorlatos.
Az evangéliumok igen szűkszavúan tudósítanak bennünket a személyéről; csupán az apostolok felsorolásánál szerepel.
De azt tudjuk, hogy ő is hátrahagyott mindent, és követte Jézust.
Biblián kívüli hagyomány szerint Jézus mennybemenetele után Jeruzsálemben maradt, és az ottani gyülekezet elöljárója (tehát Jeruzsálem első püspöke) lett.
Részt vett a Kr. u. 50-ben tartott jeruzsálemi zsinaton, ahol úgy nyilatkozott – Pál apostol véleményét megerősítve – hogy az újonnan megtért pogányoknak nem kell felvenni a zsidó szokásokat.
     
A 60-as években szenvedett vértanúhalált.
A legenda szerint Jeruzsálemben halt meg, amikor kidobták a templomból, egy posztókészítő pedig kallófájával agyonverte. A posztókészítők védőszentje lett. (!)
  
Vissza az apostolokhoz
Simon /a zelóta/ apostol
Simon jelentése: figyelés, hallgatás, meghallgatás.
Nevén és zelóta* múltján kívül semmit nem tudunk róla.
     
Missziós tevékenysége:
  
A hagyomány szerint Júdás Taddeus apostollal Edesszába ment, majd Perzsiában hirdették az evangéliumot.  /TÉRKÉP/
---------------------------------------------
* Zelóták = politikai párt, csoportosulás, akik fegyveresen harcoltak a Római Birodalom elnyomásával szemben.
Nagy szerepük volt a Kr.u. 67-ben kirobbant zsidó felkelés előidézésében. 'Jutalmul' a rómaiak mind egy szálig kiirtották őket.
  
Vissza az apostolokhoz

Júdás Taddeus apostol
Júda v. Jehúdah = akit dicsérnek; akiért hálát adnak.
Thaddeus = bátor szívű, elszánt, merész.
Nevének említésén kívül egy helyen említi a Szentírás. János evangéliumában ezt olvassuk: „Júdás - nem az iskarióti - megkérdezte Jézust: - Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat és nem a világnak?" (Jn 14,22)
   
Missziós tevékenysége:
 
A Biblián kívüli hagyomány úgy tartja, hogy Jézus mennybemenetele után Edesszába ment, majd Simon apostollal közösen Perzsiában misszionáltak. Valószínűleg ott is lett vértanú az I. század második felében.
Örményországban is járhatott, mert az örmény katolikusok körében Szent Júdás Tádé tisztelete a legrégebbi időkből származik. Állításuk szerint tőle ismerték meg Jézus tanítását, ezért apostolukként tisztelik.  /TÉRKÉP/
  
Vissza az apostolokhoz
Iskarióti Júdás apostol
Júdás: a héber Júda név görög-latin változata. Jelentése: akit dicsérnek; akiért hálát adnak.
Karióti: Is-Kerijjót = kerijjóti férfi.
Az egyetlen Júda törzsbeli apostol.
Inkább hírhedt, mint híres alakját Jézus elárulása révén ismerjük meg, mely eseményről valamennyi evangélium beszámol.
Tettének okában közrejátszott kapzsisága is, hiszen árulásáért pénzt kapott. (Már korábban is megdézsmálta a közös kasszát. Ld.: Jn 12,6)
Eladta Őt a főpapoknak -- 30 ezüstért, ami egy rabszolga ára volt akkor.
Tettét megbánva felakasztotta magát.
-------------------------------------------
Az apostolok Mátyást választották helyette a tizenkettő közé. (ApCsel 1,23-26)
Mátyás neve a héber Mattitjáh = Isten ajándéka szóból eredeztethető.
Sem életéről, sem működéséről nincs hiteles tanúságunk, de egy apokrif irat, az 'András és Mátyás cselekedetei' beszámol missziós tevékenységéről.
Eszerint: Mátyás az "emberevők országában” (Etiópia? hirdette az evangéliumot, ahol megvakították és börtönbe vetették. Isten azonban visszaadta a látását, András apostol pedig csodálatos módon kiszabadította a börtönből. Később vértanúhalált szenvedett: bárddal lefejezték.  /TÉRKÉP/
A mészárosok és ácsok védőszentje.
A népnyelv Jégtörő Mátyásként szokta emlegetni, lévén ünnepe febr. 24-én.
Így szól a mondás: „Ront, ha talál (= megtöri a jeget), ha nem talál, csinál.”
 
Vissza az apostolokhoz 

Felhasználási feltételek      Adatvédelmi tájékoztató
© Copyright www.adonai.hu 2012-2019 Minden jog fenntartva
Honlap: Alfa webstudio